You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » การกำหนดขนาดของบอนไซ

การกำหนดขนาดของบอนไซ

การกำหนดขนาดของบอนไซ

การกำหนดขนาดของบอนไซ

การกำหนดขนาดของบอนไซ

การกำหนดขนาดของบอนไซจะกำหนดจากความสูงของต้นโดยวัดจากส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นไปจนถึงยอด มีการกำหนดขนาดกว้างๆได้ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ละขนาดก็มีการแบ่งย่อยออกไปอีกดังรายละเอียดด้านล่าง  จะสังเกตเห็นว่าแต่ละขนาดจะคาบเกี่ยวกัน ผู้เชี่ยวชาญจะจัดแบ่งออกได้โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการที่สามารถยกบอนไซต้นนั้นได้  รายละเอียดการกำหนดขนาดดังนี้:

ขนาดเล็ก แบ่งออกได้เป็น:

บอนไซขนาดเล็ก

บอนไซขนาดเล็ก

Keishitsubo – เป็นบอนไซขนาดเล็กที่สุดสามารถยกได้ง่ายๆด้วยนิ้วเพียงสองนิ้ว มีความสูงตั้งแต่ 1 – 3 นิ้ว

Shito – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 2 – 4 นิ้ว จะปลูกในกระถางที่มีขนาดไม่เกินปลอกสวมนิ้วมือตอนเย็บผ้า

Shohin Bonsai – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 2 – 6 นิ้ว มีอีกชื่อหนึ่งว่า “Palm Bonsai” เนื่องจากมีขนาดประมาณเท่ากับผ่ามือ

Mame Bonsai (mini) – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 4 – 8 นิ้ว สามารถยกได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวจึงรู้จักกันในชื่อ “One Handed Bonsai” กระถางจะมีขนาดใหญ่กว่า Shohin
Komono – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 6 – 10 นิ้ว เป็นบอนไซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถยกได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว

ขนาดกลาง แบ่งออกได้เป็น:

บอนไซขนาดกลาง

บอนไซขนาดกลาง

Katade-Mochi – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 10 – 18 นิ้ว

Chumono, Chiu – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 16 – 36 นิ้ว เป็นบอนไซที่คนเพียงคนเดียวสามารถยกได้ด้วยมือทั้งสองข้าง

ขนาดใหญ่ แบ่งออกได้เป็น:

บอนไซขนาดใหญ่

บอนไซขนาดใหญ่

Omono – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 30 – 48 นิ้ว ต้องยกด้วยคนสองคน

Dai – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงเท่ากับ Omono

Hachi-Uye – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 40 – 60 นิ้ว ต้องยกด้วยคนสามคน

Imperial – เป็นบอนไซที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 60 – 80 นิ้ว ต้องใช้คนถึงสี่คนยก

 

bonsaisiam.com