You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » การจัดสวนถาดแบบชื้น

การจัดสวนถาดแบบชื้น

การจัดสวนถาดแบบชื้น

การจัดสวนถาดชื้น เป็นการจัดสวนโดยการลอกเลียนแบบธรรมชาติหรือใช้จินตนาการแล้วนำมาจัดลงในถาดหรือภาชนะที่เหมาะสม ส่วนต้นไม้ที่นำมาปลูกต้องควรเป็นต้นไม้ที่ต้องการดูแลและรดน้ำทุกวัน

การจัดสวนถาดแบบชื้น

การจัดสวนถาดแบบชื้น

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
        1. ถาดเซรามิกหรือดินเผา
2. ต้นไม้ในร่ม  เช่น  เฟิร์นผักชี, แพญี่ปุ่น, ราชินีเงิน, กนกนารีบูล, กุหลาบหินใบฝอย เป็นต้น ตอไม้  ขอนไม้
3. ดินสำหรับปลูก
4. เปลือกมะพร้าว
5. หิน  กรวด
6. ตอไม้  ขอนไม้
7. ต้นมอส

การเลือกพันธ์ไม้สำหรับจัดสวนถาด
        พันธ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดนิยมใช้ไม้รูปทรง ซึ่งเป็นไม้ต้นที่มีทรวดทรงต้นหรือพุ่มสวยงาม ใช้แทนต้นไม้ใหญ่ได้โดยมากเป็นไม้ดัดไม้แคระ หรือต้นไม้ ใหญ่ที่อายุยังน้อยแต่ทรงพุ่มสวยเหมาะสำหรับนำมาเป็น หลักหรือไม้ประธานในสวนถาดไม้พวกนี้ได้แก่  โมกแคระ
แก้วแคระ   พุดซ้อนแคระ  ทับทิมแคระ ไทร  หูกระจงแคระ    มะสังดัด   มะนาวเทศ  ชาปัตตาเวีย  ชาฮกเกี้ยน    สนเลื้อย
โปร่งฟ้า เล็บครุฑ  ปริก ฯลฯ

ขั้นตอนการจัดทำ
        ขั้นเตรียม
1. เขียนแปลนหรือเขียนแบบลงบนกระดาษโดยประมาณโดยเขียนขึ้นตามจินตนาการของตนเอง จะทำให้รู้ว่าสวนถาดแบบย่อทิวทัศน์ธรรมชาติที่จัด จะทีรูปร่างทรวดทรงเป็นอย่างไร จะใช้ต้นไม้และหินรูปทรงอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมต้นไม้และหินที่จะใช้เป็นองค์ประกอบหลักไว้ล่วงหน้า
2. เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  หิน กรวด  กาวแท่งใช้ต่อเชื่อมหิน ขอนไม้   สีฝุ่น มอสส์และต้นไม้ต่าง ๆ
3. การเตรียมดิน ดินที่ใช้เป็นดินผสมสำหรับการใช้จัดสวนถาดแบชื้นทั่ว ๆ ไปหรือเป็นดินสำหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ทั่ว ๆ ไปก็ได้

        ดำเนินการจัดทำ
เมื่อได้เขียนแบบโดยประมาณแล้ว จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.นำเปลือกมะพร้าวลงปูฐานล่างของถาด
2.ใสดินที่เตรียมตามความเหมาะสม ตามแบบที่เขีนยไว้
3.นำตอไม้หรือขอนไม้มาวางตามแบบ
4.จากนั้นนำต้นไม้ขนาดใหญ่ลงปลูก เพื่อเป็นต้นประธานโดยการขุดดินให้เป็นหลุมลึกพอกลบรากต้นใม้ได้
5.พอปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จ  ตามด้วยต้นไม้ขนาดกลาง
6.วางหินขนาดต่างๆ  ตามแบบที่วางไว้
7.นำต้นไม้ขนาดเล็ก มาปลูกตามแบบ
8.นำมอสมาตกแต่งตามแบบ
9.โรยหินกรวดเพื่อตกแต่งให้สวยงาม
ข้อเสนอแนะ การจัดสวนถาดจะต้องวางต้นไม้ในถาดให้มีทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซึ่งจะช่วยให้สวนถาดเกิดความสมดุลแลดูสวยงามมากขึ้น

ที่มา

http://www.sahavicha.com/