You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » การตัดแต่งกิ่งชวนชม

การตัดแต่งกิ่งชวนชม

การตัดแต่งกิ่งชวนชม

แต่งกิ่งสวยดอกก็ออกมาสวยงาม

แต่งกิ่งสวยดอกก็ออกมาสวยงาม

   ประเภทบอนไซ,ข่าวสาร,เนื้อหาสาระ,บทความบอนไซ  โดยเฉพาะชวนชมที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปหรือต้นที่โตแล้ว  มีกิ่งก้านสาขาเก้งก้างไม่เป็นพุ่มสวยงาม  การตัดกิ่งควรตัดกิ่งก้านที่แตกออกมาเกะกะไม่เป็นระเบียบ  กิ่งที่พาดทับกันไปมา  กิ่งที่ตาย  กิ่งที่ฉีกหัก  กิ่งที่คดไปมา

ภาพตอนแตกใบและเห็นกิ่งชัดเจน

ภาพตอนแตกใบและเห็นกิ่งชัดเจน

และกิ่งที่เป็นโรคออกบ้าง  เพื่อช่วยเปิดให้แสงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ลักษณะทรงพุ่มเป็นระเบียบสวยงาม  สำหรับพันธุ์ที่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน  สูงชะลูด  ลำต้นอาจหักเมื่อโดนลมแรง  อาจตัดยอดไปขยายพันธุ์  เพื่อให้ส่วนโคนที่เหลือแตกกิ่งออกมาใหม่  การตัดควรใช้มีดที่คมและสะอาดตัดให้ชิดลำต้น  ไม่ควรเหลือตอกิ่งไว้  ถ้ารอยตัดมีขนาดโตกว่า 1 ซม.  ควรใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา

การตัดแต่งกิ่งชวนชม

ที่มาจาก

http://pingchaunchom.wordpress.com/