You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว

การเจริญเติบโตเร็วและดูธรรมชาติ

การเจริญเติบโตเร็วและดูธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว และสมบูรณ์ จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติเสียก่อน ลักษณะของชวนชมเป็นไม้ประเภทสะสมอาหารซึ่งแบ่งการสะสมอาหารออกเป็น สองชนิด คือ สะสมอาหารทางราก ได้แก่พวกฮอลแลนด์ และประเภทสะสมอาหารทางลำต้น เช่น พวกโซโค การสะสมอาหารของพืช ตามธรรมชาติจะเป็นการเก็บอาหารและน้ำไว้ใช้ในฤดูการที่ขาดน้ำและอาหาร โดยเฉพาะ ต้นที่ขึ้นอยู่ตาม ทะเลทรายและซอกหินตามภูเขา บางต้นที่เห็นกันในรูป อาจจะมีอายุเป็น 100 ปี หรือมากกว่านั้น เพราะ เป็นการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติ ถ้าจะให้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อันดับแรก จะต้องคอยเปลี่ยนดินและเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ดินที่ปลูกจะต้องมีความโปร่ง ระบายน้ำดี

สวยงามมากๆดอกบานสพรั่ง

สวยงามมากๆดอกบานสพรั่ง

  การใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กันกับปุ๋ยเคมี ในช่วงฤดูฝนควรใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ให้ดูแหล่งที่มาของปุ๋ยแต่ละตราด้วย ให้ใช้ปุ๋ยที่มาจากทางแถบ ยุโรป หรืออเมริกา ในช่วงฤดูแล้งต้นไม้ส่วนใหญ่จะเริ่มสะสมอาหารและพักตัว เพื่อเตรียมออกดอกขยายพันธุ์ ถ้าอยากให้โตเร็วจะต้องให้ปุ๋ยสูต16-16-16 และใช้ปุ๋ยน้ำชีวะภาพช่วยให้ดินปรับสภาพ การให้ปุ๋ยเคมีแต่ละครั้งจะต้องให้น้อยๆ แต่  ให้บ่อยๆ ประมาณ 7 วัน ครั้ง จะทำให้ต้นไม้โตเร็ว และใช้ประโยขน์จากปุ๋ยได้เต็มที่ สิ่งที่จะต้องหามาใส่ คือสารปรับสภาพดิน ที่มีธาตุอาหารเสริมผสมอยู่ด้วย เช่นซุปเปอร์เทอร์โบ สารพวกนี้จะช่วย  ปรับ ความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมทำให้พืชดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้น สำหรับชวนชม

นี่ก็สวยงามมากๆ

นี่ก็สวยงามมากๆ

  ประเภทโซโค ถ้าเร่งมากเกินไปอาจทำให้กิ่งก้านยืดยาวผิดปกติ ไม่สวย แต่ถ้าเลี้ยงจนได้ขนาดแล้วก็ควรเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติบ้าง จะทำให้สภาพของลำต้น และกิ่งกลับมาตรงตามสายพันธุ์ของเขาเอง

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว