You are here: Home » Video Clips » การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น2

การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น2

การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น2

สำหรับใครที่สนใจการทำบอนไซชวนชมซึ่งนี่ก็เป็นการเสียบกิ่งอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีต่อจากตอนที่แล้ว

การเสียบกิ่งชวนชม แบบนั่งแท่น2

ที่มา

youtube.com/watch?v=8MKajfgLnCU