You are here: Home » Video Clips » การแก่ะซากบอนไซ1

การแก่ะซากบอนไซ1

การแก่ะซากบอนไซ1

วันนี้ก็มีอีกคลิปวีดีโอที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของบอนไซว่าการแก่ะซากทำอย่างไร

ใช้เครื่องมือชนิดใหนบ้าง..และวิธีทำนั้นเขาทำกันอย่างไร

การแก่ะซากบอนไซ

ที่มา

youtube.com/watch?v=wAv6prIggkU