You are here: Home » Video Clips » การแก่ะซากบอนไซ2

การแก่ะซากบอนไซ2

การแก่ะซากบอนไซ2

ในตอนที่2ซึงเราจะมาต่อกันจากคลปที่แล้วคลิปวีดีโอที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของบอนไซว่าการแก่ะซากทำอย่างไรใช้เครื่องมือชนิดใหนบ้าง..และวิธีทำนั้นเขาทำกันอย่างไร

การแก่ะซากบอนไซ2

ที่มา

youtube.com/watch?v=wAv6prIggkU