You are here: Home » ประเภทบอนไซ » ชนิดของบอนไซ(กลุ่มที่4)

ชนิดของบอนไซ(กลุ่มที่4)

ชนิดของบอนไซ(กลุ่มที่4)

บอนไซกลุ่มที่ 4 เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้แคระโดยแท้จริง แต่เป็นการนำเอาไม้ที่มีขนาดเล็กๆ มาปลูกรวมกันเป็นกลุ่มในกระถางเดียว ส่วนมากจะใช้กระถางที่มีหน้ากว้างมากๆ ลักษณะเหมือนถาด และมีสิ่งตกแต่งอื่น เช่น ก้อนหิน เก๋งจีน บ้านเล็กๆ หรือตุ๊กตาที่ทำด้วยกระเบื้องหรือดินเผา หรืออื่นๆ เข้าไปด้วย แบ่งเป็น

  1. Bonkei (บอนเคอิ) ภาษาไทยเรียกว่า “สวนถาด” เป็นการนำเอาไม้เล็กหรือบอนไซขนาดเล็กหลายๆ ต้น มาปลูกรวมกันในกระถางแบนที่มีลักษณะเหมือนถาด โดยมีก้อนหินและสิ่งประดับอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ โดยตกแต่งให้กลมกลืนคล้ายสภาพจริงในธรรมชาติ
บอนไซ Bonkei (บอนเคอิ) ภาษาไทยเรียกว่า "สวนถาด"

Bonkei (บอนเคอิ) ภาษาไทยเรียกว่า “สวนถาด”

  1. Kusamono (คูซาโมโน) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชิตาคุซ่า (SHITAKUSA) เป็นการปลูกพรรณไม้รวมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้พืชประเภทที่เป็นไม้พุ่ม (shrub) และพวกที่เป็นไม้เนื้ออ่อน (herb) ปลูกรวมกันในกระถางแบบถาด พวกนี้ไม่ใช่บอนไซที่แท้จริง แต่จะให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
บอนไซ Kusamono (คูซาโมโน) หรือ ชิตาคุซ่า (SHITAKUSA)

Kusamono (คูซาโมโน) หรือ ชิตาคุซ่า (SHITAKUSA)