You are here: Home » Video Clips » วิธีทำกระถางบอนไซ

วิธีทำกระถางบอนไซ

วิธีทำกระถางบอนไซ

เราเคยลงเรื่องเกี่ยวชนิดกระถางไปแล้วสำหรับใครที่อยากเจอะลึกเกี่ยวกับกระถางวันนี้เรา

จะมาดูวิธีการทำกระถางกันบ้าง

http://www.youtube.com/watch?v=IDYtNdm1tSQ

วิธีทำกระถางบอนไซ

ที่มา

www.youtube.com/watch?v=IDYtNdm1tSQ