You are here: Home » Video Clips » วิธีรักษาแผลเน่าชวนชม

วิธีรักษาแผลเน่าชวนชม

วิธีรักษาแผลเน่าชวนชม

จะเป็นอย่างไรเมื่อชวนชมที่คุณทุ่มเทกายใจและดูแลเกิดเน่าขึ้นมาหากไม่รู้การรักษา

ก็อาจเน่าตายได้ดังนั้นเรามาดูวิธีการว่าจะทำอย่างไร

วิธีรักษาแผลเน่าชวนชม

ที่มา

youtube.com/watch?v=3mwrPjJIO4k